سبک دهی به پاراگراف و لینک 5

در قسمت قبل کدهای خود را تا اینجا پیش بردیم

<html>

<head>

<style type=”text/css”>

body{
padding: 0px; 
margin: 0px;
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
background-color: #DDDDDD;
color: #333333;
}

</style>
</head>

<body>

</body>

</html>

امروز قصد داریم که تغیراتی را به پیشفرض های اچ تی تم ال تگ های پاراگراف و لینک بدهیم 

ادامه مطلب …